Sree Moola Bhgavathy Temple, about kerala temple, about temples in kerala, about devi temples, about bhgavathy temples, devi temple history, bhgavathy temple history, kerala temple history, history of sree moola bhgavathy temple, history of kerala temple
Sree Moola Bhgavathy, offerings in kerala temple, offerings in sree moola bhgavathy temple, devi temple vazhipadu, bhgavathy temple vazhipadu, devi temple poojas, devi temple offerings, kerala temple vazhipadu, kerala temple offering, kerala temple poojas
Sree Moola Bhgavathy rituals, kerala temple rituals, rituals in kerala temple, devi temple rituals, bhagavathy temple rituals, rituals in temples
Sree Moola Bhgavathy temple committe, kerala temple committe, committe of kerala temples, kerala temple sponsors, kerala temple people
sree moola bhagavathy temple pictures, kerala temple pictures, kerala temple images, kerala temple photos
Major Festivals
Online Vazhipadu
How to Reach
 
sree moola bhagavathy temple in facebook

Temple Offerings / Vazhipadu

 
Special Poojas in Temple
kerala temple offerings, kerala temple poojas, kerala temple vazhipadu

1. Ashtadravya
Ganapathy Homam

2.Karuka Homam

3.Pirannal Homam

4.Ashtadravya Kalashabhishekam

5.Kalabhabhishekam

6.Navakabhishekam

7.Kumkumabhishekam

8.Panchamrithabhishekam

9.Muzhukappu

10.Paal Payasam

11.Katti Payasam

12.Idichupizhinja Payasam

13.Bhagavathy Pooja

14.Aayilya Pooja

15.Sreesooktharchana

16.Bhagyasooktharchana

17. Ashwaroodarchana

18.Kumkumarchana

19.Rakthapushparchana

20.Sahasranamarchana

21.Treeshathi Archana

22.Ashtothararchana

23.Swayamvararchana

24.Thulabharam

25.Kunjoonu (Annaprasham)

26.Pushpabhishekam

27.Kalashabhishekam

28.Sarvalankara Pooja

29.Udaysthamana Pooja

30.Aiswarya Pooja

 

Visit our online vazhipadu page to request a pooja.